İcra Takip Süreci

0

İcra Takip Süreci

İcra takibi, bir alacağın yasal olarak cebri icra yoluyla borcu olan kişiden borcunun alınabilmesi için gerekli olan işlemlerin toplamıdır. İcra takibi devlet tarafından İcra Müdürlüğü yardımıyla yapılır. Herhangi bir ödenmemiş fatura, çek senet alacağı, cari hesap alacağı, rehin ya da ipotek alacağı veya bir sözleşmeye bağlı alacak icraya konu olabilir.

İcra takibi açma; alacaklının, icra dairesine başvurarak takip talep etmesi ile başlatılır. Takip talebi içerisinde, takip dayanağı belgeyle ilgili bilgiler, alacak miktarı ve bu miktara işleyecek faiz tutarı bulunmalıdır. İcra müdürlüğünün başlıca görevi, alacaklının talep ettiği ödeme emrini borçluya tebliğ etmektir.

İcra, ilamlı ve ilamsız olarak ikiye ayrılır. İlam mahkeme kararı demektir. İlamlı ve ilamsız icra arasındaki fark şu şekildedir; ilamlı icrada kişi mahkemeye başvurarak takip başlatılmasını arz eder, ilamsız icra ise para ve teminat tahsili için mahkeme kararı olmadan başlatılan icra şeklidir. İlamsız icra takipleri mahkeme dışında yetkili icra dairelerinde açılır. Alacaklı ve borçlu arasında bir sözleşme yoksa, yetkili mercii, borçlunun ikametgahı olan yerdeki icra dairesi olur.

Borçlu kendisine gönderilen ödeme emrine yedi gün içinde itiraz ederse ödeme takibi durur. İtiraz süresi borçluya gönderilen tebliğin gönderilme tarihiyle beraber başlar. İcra takibinde borca itiraz iki kısma ayrılır. İlk olarak borcun tamamına itiraz edilebilirken, ikinci olarak da borca kısmi itiraz edilebilir. Kısmi itirazın geçerli sayılabilmesi için borcun ne kadarına itiraz edildiği mutlaka belirtilmek zorundadır. Belirtilmezse itiraz geçersiz sayılır. Borçlu, ödeme emrinin gönderildiği icra dairesine itiraz etmelidir fakat eğer iller aynı değil ise farklı bir icra dairesi aracılığıyla da itiraz mümkündür. Yedi günlük süre içinde itiraz edilmezse ödeme emri kesinleşir. Bu il farklılığı İstanbul’da Avrupa yakası ve Anadolu yakası arasında da geçerlidir. İtirazlar şahıs ve şirket olarak da değişiklikler gösterir. Şahıs itirazları sözlü olarak yapılabilir fakat bu denli ciddi bir işi garantiye almak adına yazılı olarak yapılmasında yarar vardır.  Şirket itirazlarında da aracı bir avukat yoksa imza sirküsündeki kurallara tabi olunmak suretiyle dilekçe imzalanmalıdır.

Yargıtay tarafından 2015 yılında verilen karara göre; 3.300 TL altındaki alacaklar için icra takibi başlatılamayacak. Fakat bu kararın içtihadı birleştirme kararı olmadıkça bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Bu yüzden 3.300 TL altındaki alacaklara da icra takibi uygulanıp haciz başlatabilir.

İcra müdürlüğü tarafından takip başlatılırken alacaklıdan başvuru harcı, satış masrafları, vekalet harcı, peşin harç, haciz yolluk masrafları, tebligat ve müzekkere masrafları vb. gibi ücretler alınır. Bu ücretler daha sonra borçludan temin edilir.

Genel haciz takip aşamaları şu şekildedir;

  • İcraya giderek takip talebi oluşturma
  • İcradan alacaklıya ödeme emri
  • Ödeme emrinin kesinleşmesi
  • Haciz
  • Hacizin paraya çevrilmesi
  • Paranın pay edilmesi

Leave A Reply

Your email address will not be published.